Televize

všeobecné podmínky

Ceník služeb kabelové televize zde 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKACNÍCH SLUŽEB
V TELEVIZNÍM KABELOVÉM ROZVODU PROVOZOVANÉM SPOLECNOSTÍ NTV CABLE, S.R.O.


1. Predmet Všeobecných podmínek
1.1
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné
podmínky) stanovují podmínky, na základě
kterých bude
spolecnost NTV cable, s.r.o. (dále jen Poskytovatel)
poskytovat Uživateli základní a doplnkové telekomunikacní
služby televizního kabelového rozvodu, metropolitní datové
sítě
a sítě
Internet v souladu s povolením CTU. Pro prístup
ke službám které to vyžadují obdrží Uživatel od Poskytovatele
prideleny unikátní prístupové kódy a hesla.
2. Základní pojmy
2.1
Televizní kabelový rozvod (dále jen TKR) je telekomunikacní
zarízení mimo jednotnou telekomunikacní sít, jehož výstavbu
a provoz upravují platné normy a zákony. Soucástí TKR jsou
veškerá zarízení sloužící pro príjem, zpracování a rozvod
televizních, rozhlasových, datových a pomocných signálů
od
hlavní prijímací stanice (HPS) po výstupní predávací bod, t.j.
úcastnickou zásuvku vcetne.
2.2
Na veškeré cásti rozvodu se vztahuje ochrana vymezená v
zákoně
o telekomunikacích.
3. Práva a povinnosti Uživatele
3.1
Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která splní
podmínky stanovené príslušnými právními predpisy a temito
Všeobecnými podmínkami a se kterou byla uzavrena Smlouva
o poskytování datových služeb (dále jen Smlouva).
3.2
Vprípadě
závady je uživatel povinen nahlásit vcas závadu
poskytovateli nebo oprávnené osobě
v místě
bežným
zpusobem. Uživatel uvede své jméno, ulici, císlo domu, císlo
telefonu, cas a strucný popis závady.
3.3
Uživatel je povinen umožnit prístup servisním pracovníkum
na pozemky a do prostor, ve kterých jsou umísteny cásti
zarízení poskytovatele, vyžadují-li to technologické podmínky
pri provádení oprav ci prohlídek síte. Pracovník provádející
práce je pritom povinen prokázat se platným prukazem
poskytovatele (vzor prukazu je k nahlédnutí v sídle
poskytovatele).
3.4
Uživatel nese plnou odpovednost, vcetně
financních nákladů
za príjezd servisních pracovníků
a za opravu, prokáže-li se, že
se jedná o závadu na zarízení, které není ve vlastnictví
poskytovatele nebo zpusobil-li závadu on sám.
3.5
Uživatel je povinen používat pouze autorizovanou prípojku.
Jakýkoliv zásah do zarízení nebo pripojení jiného uživatele je
považováno za poškození rozvodu.
3.6
Uživatel je oprávnenpristupovat k síti Internet
prostrednictvím vlastního programu (prohlížec, browser), za
podmínek uvedených ve Smlouve,techto Všeobecných
podmínkách a ostatních písemných oznámeních, která budou
Uživateli k dispozici.
3.7
Uživatel má prístup ke všem informacím obsažených
v aplikacích a službách metropolitní datové sítě
a sítě
Internet
bez technických omezení ze strany Poskytovatele.
Poskytovatel muže v systému služeb vyclenit nekteré oblasti
pro príjem a ukládání informací získaných od tretích osob
nebo pro neverejné informace, ci zahájit další specifické
aktivity, urcené pouze pro omezený pocet Uživatelů
(uzavrená
uživatelská skupina), a to v termínech, hodinách a tarifních
sazbách odsouhlasených touto uzavrenou uživatelskou
skupinou s Poskytovatelem. Uživatel bere na vedomí, že
stejným zpusobem mohou nekteré služby Internetu vyclenit a
zneprístupnit i jiní poskytovatelé nebo tretí strany.
3.8
Uživatel je oprávnenpredkládat návrhy, pripomínky,
reklamace a žádosti Poskytovateli.
3.9
Uživatel je oprávnen požadovat zmenu Smlouvy dle bodu 6
Všeobecných podmínek.
3.10
Uživatel se zavazuje rádně
platit ceny za sjednané služby
v souladu s platným Ceníkem Poskytovatele.
3.11
Uživatel je povinen pri využívání služeb dodržovat obecně
závazné právní predpisy Ceské republiky a jednat v souladu s
dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chránená
práva a zájmy Poskytovatele a tretích osob.
3.12
Uživatel nesmí využívat Internetu k obtežování tretích stran,
zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných
elektronických zpráv (spam), ci jiných dat. Zejména je
zakázáno využívání Internetu jako prostredku k pronikaní do
cizího pocítacového systému chráneného proti prístupu
neoprávnených osob nebo služeb uzavrené uživatelské
skupiny bez oprávnení, ci vyvíjení zrejmých aktivit vedoucích
ke snaze do techto systémů
vniknout, a to za jakýmkoliv
úcelem.

3.13
Uživatel nesmí postupovat tretím osobám údaje (jména úctu,
hesla a parametry pripojení) pro pripojení k metropolitní
datové síti a síti Internet a hesla pro komunikaci
s Poskytovatelem. Je povinen ucinit všechna rozumně
požadovatelná opatrení k zachování hesel v tajnosti. V prípadě
ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla
je Uživatel povinen sdelit toto neprodleně
Poskytovateli,
pricemž je odpovedný za každé užití služeb Internetu až do
okamžiku oznámení této skutecnosti.
3.14
Uživatel smí pri užívání služeb Poskytovatele používat pouze
zarízení, která nenarušují provoz jeho služeb a zákonem
chránená práva tretích stran (napr. homologace zarízení
pripojených ke kabelovému modemu).
3.15
Uživatel se zavazuje predkládat na základě
žádosti
Poskytovatele takové prijatelné informace, které umožnují
spolehlivě
ohodnotit jeho duveryhodnost a solventnost a
schopnost Uživatele plnit závazky vyplývající ze Smlouvy
(napr. obcanský prukaz, pas, výpis z obchodního rejstríku,
registraci plátce dph, bankovní spojení).
3.16
Uživatel je povinen neprodleně
písemně
informovat
Poskytovatele na adrese obchodního oddelení o všech
zmenách identifikacních údajů
Uživatele uvedených ve
Smlouve, a to zejména jména a príjmení nebo obchodního
jména, bydliště
nebo sídla, právní formy organizace,
bankovního spojení, telefonních císel, ICO, DIC, spojovacího
císla SIPO a to nejpozdeji do deseti pracovních dnů
ode dne,
kdy taková zmena nastala.
4. Práva a povinnosti Poskytovatele
4.1
Poskytovatel zajištuje uživateli príjem televizních a
rozhlasových signálů
provozovatelů
ze zákona a s licencí a
další programy šírené v TKR. Jsou to zejména CT1, CT2,
NOVA, PRIMA, 14 satelitních programu, místní
INFOKANÁL a rozhlasové stanice v pásmu VKV FM II.
Zmena obsazení jednotlivých kanálů
je vyhrazena, musí však
být v souladu s udelenou registrací od Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání.
4.2
Poskytovatel neodpovídá za obsah programové nabídky, ani
za znemožnení príjmu nekterých programů
zduvodu jejich
zakódování nebo z duvodu jiných zákazu.
4.3
Poskytovatel se zavazuje udržovat svou síť
v rádném
technickém stavu a zajistit uživateli kvalitu signálu podle
platných norem.
4.4
Poskytovatel se zavazuje provádetbežné opravy tak, aby
závady na zarízení sítě
Poskytovatele byly odstraneny
v nejkratším možném termínu od prvního zjištení nebo
ohlášení jejich vzniku. V prípade, že se jedná o závadu na
systému smluvního dodavatele Poskytovatele, vyvine
Poskytovatel primerené úsilí k informování tohoto dodavatele
o problému, a prípadnou soucinnost vedoucí k jeho odstranení
v nejbližším možném termínu.
4.5
Poskytovatel neodpovídá za zmeny a poruchy vzniklé na
vysílací a energetické strane, ani za zmeny vzniklé úpravami
právních predpisů
upravujících podmínky šírení signálu
prostrednictvím TKR nebo zákonů
souvisejících (zákon o
rozhlasovém a televizním vysílání, autorský zákon,
telekomunikacní zákon a pod.).
4.6
Poskytovatel nenese odpovednost za škody vzniklé uživateli u
služeb poskytovaných prostrednictvím TKR jinými subjekty.
4.7
Vprípadě
závady na zarízení, které je v majetku
poskytovatele, zajistí poskytovatel zahájení prací na
odstranení závady do 48 hodin od okamžiku nahlášení závady
poskytovateli.
4.8
Pokud bude závada takového druhu, že zpusobí prerušení
dodávky služeb na dobu delší jak 48 hodin, bude uživateli na
základě
jeho písemné a oduvodnené žádosti vrácena nebo
odectena úmerná cást poplatku v jedné z nejbližších splátek
nebo mu bude vrácena v hotovosti.
4.9
Pri poškození zarízení poskytovatel

ON-line vysílání NTV Cable